Empire Clinic Thailand:

เปิดให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณลูกค้าทุกๆท่านที่มีความประสงค์ให้ทางคลีนิกเพิ่มการบริการแบบครบวงจร ทั้งทางด้านความงามภายนอกและ สุขภาพภายในร่างกายทั้งระบบ ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกในการรับการรักษามากยิ่งขึ้น

ทางเอ็มไพร์คลินิกจึงผสมผสานการแพทย์แบบบูรณาการและการแพทย์แผนปัจจุบันเข้าด้วยกันเพื่อเน้นการรักษาแบบองค์รวม ฟื้นฟูความเสื่อมของร่างกายทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้คุณลูกค้าได้รับประโยชน์แบบสูงสุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ ทางคลีนิกจึงรวมทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้คำปรึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและรักษาแบบตรงจุดเฉพาะบุคคล รวมถึงการให้บริการทางด้านการตรวจเลือดในห้องปฏิบัติการพิเศษแบบนวัตกรรม ซึ่งเป็นที่เชื่อถือมานานกว่า 7 ปี จึงเป็นที่มั่นใจถึงคุณภาพที่ได้มาตราฐานและความไว้วางใจตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

นายแพทย์ โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช

Olan Piamkulavanich ,M.D.
การศึกษา

พ.ศ. 2540 จบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลศิริราช

Doctor of Medicine , Mahidol University, Bangkok, Thailand.

Amercan Board Certified in Nutritional Wellness, Montana , USA.

ผลงานวิจัย

Co-researcher Clinical Trial “ DC-CIK cells Therapy in Cholangiocarcinoma patients” ตีพิมพ์ในวารสาร การแพทย์ทางเลือก ปี 2554

ความร่วมมือ

1. Cancer Immuno Therapy with Midtown Medical Technology , JAPAN

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการ วินเซลล์ รีเซริ์ช Wincell Research Co.,Ltd.

Member of American College of Nutrition ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Nutrition ( Personal Medicine )