Immuno Therapy 01

ทางร่วม- ทางรอด ของโรคมะเร็ง โดยภูมิคุ้มกันบำบัด ( Immuno Therapy ) ความหวังใหม่ของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดย นพ. โอฬาร เปี่ยมกุลวนิช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย Wincell Research Co.,Ltd